OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY
OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY
skcsendehupl
  • ochranné pracovné prostriedky
  • ochranné pracovné prostriedky
  • ochranné pracovné prostriedky
  • ochranné pracovné prostriedky
  • ochranné pracovné prostriedky

separator

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Obchodné vzťahy, ktoré vzniknú na základe uzatvorených kúpnych zmlúv (ďalej KZ) alebo potvrdených objednávok (ďalej PO) uzatváraných na diaľku medzi Sylvia Macková-SLOVAK ZOO, Ulica Miroslava Ďuržu 2798/39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 37025406 DIČ: 1020122378, IČ DPH: SK1020122378, (ďalej predávajúci) a kupujúcim sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej VOP).

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s kupujúcim sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

Objednávkou sa rozumie odoslaný formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru, prijatý na e-mailovú adresu alebo doručený na adresu sídla spoločnosti predávajúceho. Objednávku je možné urobiť aj telefonicky na čisle +421 905 593 981.

II. PREDMET PLNENIA

Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v špecifikácii druhov, množstva a vyhotovenia a v termínoch uvedených v KZ alebo PO. Tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po uhradený celej kúpnej ceny a prevedie na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru.

III. OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke nášho internetového obchodu.

Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia tovaru a spôsob úhrady za tovar.

Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúceho kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Potvrdením objednávky predávajúcim vzniká vzťah medzi kupujúcim Sylvia Macková-SLOVAK ZOO, Ulica Miroslava Ďuržu 2798/39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 37025406 DIČ: 1020122378, IČ DPH: SK1020122378.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V prípade uplatnenia tohto práva kupujúci postupuje nasledovne:

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku jej platnosti ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia. Kupujúci kontaktuje s tým, že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu, mena a priezviska, príp. obchodného názvu, adresy a čísla účtu. Ak kupujúci už tovar dostal a prevzal, zašle ho späť na adresu: Sylvia Macková -SLOVAK ZOO, Ulica Miroslava Ďuržu 2798 / 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 37025406 DIČ: 1020122378, IČ DPH: SK1020122378, na vlastné náklady.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od zmluvy, vráti všetky platby kupujúcemu, ktoré spoločnosti prijala na základe danej KZ alebo PO a to prevodom na jeho účet, najneskôr do 14 dní po fyzickom doručení tovaru. Zásielky na dobierku neakceptujeme.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

IV. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Predávajúci si vyhraďuje možnosť telefonicky kontaktovať kupujúceho v prípade nejasností alebo cenových úprav predmetu objednávky.

Predávajúci vystaví na základe objednávok kupujúceho faktúru za tovar v cenách podľa cenníka predávajúceho platného v čase objednávky a v súlade s dohodnutými VOP.

Predávajúci nie je povinný dodávať všetky produkty uvedené v internetovom obchode.

Kupujúci má nasledovné možnosti platby za tovar:

platba vopred prevodom na účet

dobierka

hotovosť

V. DODACIE PODMIENKY

Pre všetky obchodné udalosti s našim internetovým obchodom platia dodacie podmienky určené týmito VOP, ústna vedľajšia dohoda neexistuje.

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu. Tovar nemusí byť dodaný v prípade nedostupnosti.

Maloletým deťom, nesvojprávnym a čiastočne nesvojprávnym osobám tovar nepredávame.

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, zvyčajne ihneď od potvrdenia objednávky predávajúcim. Tovar zvyčajne doručujeme do 7-14 pracovných dní.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

Vlastnícke právo k tovarom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

VI. POŠTOVNÉ A BALNÉ

Poplatky za doručenie objednaného tovaru sú uvedené v zložke POŠTOVNÉ A DORUČOVATEĽSKÉ PODMIENKY.

VII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode spoločnosti Sylvia Macková -SLOVAK ZOO, Ulica Miroslava Ďuržu 2798 / 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 37025406 DIČ: 1020122378, IČ DPH: SK1020122378.

Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti  Sylvia Macková -SLOVAK ZOO, Ulica Miroslava Ďuržu 2798 / 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 37025406 DIČ: 1020122378, IČ DPH: SK1020122378, je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný list.

Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi určenú akosť, množstvo, mieru a váhu a musí byť bez zjavných chýb.

Za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, zodpovedá predávajúci. Pri použitých tovaroch nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym zásahom.

Kupujúci si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V tomto prípade má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Pri dodávke či prevzatí tovaru je kupujúci povinný urobiť kontrolu tovaru a preskúmať:

a) či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný­

b) či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú chybu

c) či obsahuje všetky jeho jednotlivé časti a množstvo

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení, vrátane príbalových letákov, faktúry. Kupujúci je povinný zaslať písomnú reklamáciu spolu s tovarom predávajúcemu na adresu: DEM trade, s.r.o., Rastislavova 23, Košice - mestská časť Juh 04001, IČO: 31737412 DIČ: 2020985307, IČ DPH: SK2020985307.

Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Kupujúci je povinný oznámiť:

Chyby tovaru zistené pri prevzatí tovaru – kvantitatívne alebo kvalitatívne najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru.

Náš internetový obchod oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie najneskôr v lehote do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie.

Právo zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota, zanikne, ak sa v záručnej lehote neuplatnilo. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený cez náš internetový obchod.

Ak sa kupujúci rozhodne pre vrátenie zaplatenej sumy z dôvodu zrušenia objednávky pre nemožnosť jej plnenia zo strany predávajúceho, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu telefonicky alebo e-mailom. Predávajúci po overení podmienok na nárokovanie zaplatenej sumy zašle kupujúcemu peniaze späť na účet, resp. ich doručí iným spôsobom, ktorý predávajúci navrhne.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

Sylvia Macková-SLOVAK ZOO, Ulica Miroslava Ďuržu 2798/39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 37025406 DIČ: 1020122378, IČ DPH: SK1020122378, nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok ako aj informačných materiálov.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom informačného systému je predávajúci, bližšia identifikácia je v čl. I. týchto všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len osobné údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z KZ alebo PO uzatváranej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu a ktoré sám zadal kupujúci dobrovoľne pri vytváraní objednávky.

Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávky udeľuje prevádzkovateľovi internetového obchodu spoločnosti  Sylvia Macková-SLOVAK ZOO, Ulica Miroslava Ďuržu 2798/39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 37025406 DIČ: 1020122378, IČ DPH: SK1020122378, súhlas, podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so spracúvaním svojich osobných údajov, za ktoré sa považujú údaje uvedené v objednávke.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude osobné údaje kupujúceho spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci osobné údaje kupujúceho neposkytuje tretím stranám, ani nesprístupňuje iným príjemcom okrem povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných zákonov.

Nové Mesto nad Váhom
01. 01. 2022

VITAJTE MEDZI PROFESIONÁLMI

Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.


 https

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

created by: Marek Sarvas